Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oerfit, praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde, Voeding en Beweging

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Op alle consulten, therapieën, lezingen, adviezen en workshops, tussen Oerfit, praktijk voor Integrale Natuurgeneeskunde, Voeding en Beweging (hierna te noemen OERFIT) en wederpartij zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van OERFIT van toepassing.
1.2 Afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn slechts verbindend indien en voor zover OERFIT zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.
1.3 Onder “programma” wordt in deze bepaling verstaan mondelinge consulten en cursussen in de ruimste zin van het woord: praktijk consult, therapeutisch behandelplan, eendaagse en meerdaagse workshops, voeding- en gezondheidsadviezen, lezingen, buitenactiviteiten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Alle door OERFIT gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding door cursist/deelnemer bij OERFIT.
2.3 OERFIT behoudt zich het recht voor om in geval van onvoldoende deelname, zulks uitsluitend ter beoordeling van OERFIT, de overeenkomst te ontbinden. OERFIT informeert u daarvan direct schriftelijk. Eventuele aan OERFIT reeds verrichte betalingen zullen worden teruggestort.

 

Artikel 3: Prijzen
3.1 Alle opgegeven prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3.2 Tenzij anders is vermeld, zijn de prijzen inclusief lesmateriaal (indien nodig), koffie en thee (bij workshops, lezingen, buitenactiviteiten).

 

Artikel 4: Reclames
4.1 Klachten over de aan u geleverde zaken en diensten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan OERFIT te worden medegedeeld.
4.2 Een veronderstelde tekortkoming door OERFIT laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

 

Artikel 5: Facturering en betaling
5.1 Betalingen geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door OERFIT aangegeven bankrekeningnummer.

5.2 Als de afspraak voor een (vervolg-) consult korter dan 24 uur van tevoren, ongeacht de reden, of helemaal niet wordt afgezegd, dan zal de helft van de consultkosten in rekening worden gebracht.
5.3 Cursusgeld voor workshops, lezingen en buitenactiviteiten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op het door OERFIT aangegeven bankrekeningnummer.

5.4 Facturen zullen worden verzonden naar het door u opgegeven factuuradres, hetgeen overigens uw eigen betalingsverplichting jegens OERFIT onverlet laat.
5.5 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
5.6 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder dat daartoe ingebrekestelling is vereist.
5.7 Bij overschrijding van genoemde betalingstermijn van 14 dagen is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend.
5.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die OERFIT moet maken in verband met niet-nakoming/ tekortkoming van de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij. In geval van niet-tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 75,– bedragen.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van OERFIT is OERFIT niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, en, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door OERFIT geleverde.
6.2 Indien OERFIT onverhoopt toch tot vergoeding van schade is gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs van de betrokken zaken dan wel van de verrichte werkzaamheden/ geleverde diensten overschrijden.
6.3 Indien OERFIT een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in dit artikel, kan haar eventueel aangesproken werknemers/ vrijwilligers daar eveneens een beroep op doen, dit als waren zij zelf bij de overeenkomst partij.
6.4 De wederpartij is gehouden OERFIT te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, waarvoor OERFIT door derden mocht worden aangesproken naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst door OERFIT.
6.5 OERFIT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfstagnatie.
6.6 OERFIT zal door de cliënt/cursist niet aansprakelijk worden gesteld indien deze cliënt/ cursist de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van enige schade rechtstreeks te wenden tot zijn verzekeringsmaatschappij dan wel de verzekeringsmaatschappij van een derde.
6.7 Cliënt/ cursist/ deelnemer heeft zich verzekerd voor WA.

 

Artikel 7: Bijzondere bepalingen
7.1 OERFIT zorgt voor hygiënische omstandigheden in de praktijkruimte, en tijdens de uitvoering van praktijkhandelingen.
7.2 OERFIT volgt opleidingen, bijscholingen en lezingen om kennis en nieuwe inzichten te gebruiken in de bedrijfsvoering, om een optimale kwaliteit te kunnen waarborgen.
7.3 OERFIT behoud zich het recht voor een cliënt/ kandidaat-cursist zonder opgaaf van reden te weigeren.
7.4 Tenzij anders is vermeld, geldt voor annulering door cliënt/ cursist de navolgende regel:
Afzeggen van (vervolg-) consult binnen 24 uur: helft van het tarief verschuldigd.
7.5 Indien u verhinderd bent voor een lezing, eendaagse of meerdaagse workshop, kunt u in uw plaats een ander laten deelnemen, mits u OERFIT hiervan van tevoren in kennis stelt.
7.6 Bij niet tijdige betaling behoudt OERFIT het recht voor om u geen toegang tot de lezing/ workshop te verlenen.
7.7 Het auteursrecht op alle door OERFIT uitgegeven brochures, cursusmateriaal, hand-outs, etc. berust bij OERFIT, tenzij een andere auteursrechthebbende is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OERFIT is het verboden om gegevens of gedeelten uit enig door OERFIT geleverd materiaal te publiceren of te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook.
7.8 OERFIT behoudt zich het recht voor om af te wijken van de aangegeven data, volgorde en/of inhoud van het programma, of andere sprekers in te zetten.
A. in geval van overmacht behoudt OERFIT zich het recht voor tot gehele of gedeeltelijke annulering over te gaan, zonder dat OERFIT aan enige schadevergoeding gehouden wordt.
B. Onder overmacht wordt mede begrepen alle omstandigheden waarop OERFIT redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een consult, lezing of workshop geheel of gedeeltelijk en blijvend of tijdelijk wordt verhinderd. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt de omstandigheid dat de therapeut niet in staat is uitvoering te geven aan het consult/ lezing/ workshop of indien de opgegeven locatie niet beschikbaar is en OERFIT er niet in geslaagd is voor een vervangende therapeut of locatie zorg te dragen.
7.9 OERFIT behoudt zich het recht voor cliënt/ cursisten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het consult/ lezing/ workshop en/of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige deelnemers, van verder deelneming aan consult/ lezing/ workshop uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het consult/cursusgeld onverlet.
7.10 Tussentijds beëindiging (of doorschuiven) van (een gedeelte) van een consult/ therapie/cursus/workshop is alleen mogelijk in het geval van een calamiteit of ernstige ziekte van de cliënt of een eerstegraads familielid. OERFIT kan een bewijs verlangen in de vorm van een medische verklaring of anderszins. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van (een gedeelte van) een consult/ therapie/ workshop ligt bij OERFIT. OERFIT brengt een eventuele prijsverhoging van het consult/ therapie/ workshop in een volgend jaar en de extra kosten voor nieuw lesmateriaal in rekening. De oorspronkelijke factuur kan niet later worden voldaan.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdend met een aanbieding, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen voor zover de wettelijke bepalingen zulks toelaten, worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde rechter.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen